Botz

Showing 1 - 96 of 222 Products
Sort By:

1.
Botz Sedimentation / Settling Tank
2.
Botz 9020 PLUS
3.
Botz 9886 Speckle Cream
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
From£378.55
From£14.35
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (4)
From£10.08
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (7)
 
4.
Botz 9541 Glossy gold
5.
Botz 9898 Ice crystal
6.
Botz 9890 Turquoise granite
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
Now£10.38
Average Rating 3Average Rating 3Average Rating 3 (10)
From£7.86
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (5)
From£7.86
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (4)
 
7.
Botz 9352 Turquoise crackle
8.
Botz 9888 Black granite
9.
Botz 9108 Transparent matt
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
Now£8.92
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (5)
From£10.08
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (7)
Now£7.60
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (6)
 
10.
Botz 9870 Transparent
11.
Botz 9353 Oriental blue
12.
Botz 9876 White
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
From£6.46
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (2)
Now£8.92
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (6)
From£6.46
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (3)
 
13.
Botz 9882 Blue grey speckle
14.
Botz 9881 Deep Blue
15.
Botz 9607 Coral red
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
From£9.01
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (2)
From£9.01
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (3)
Now£12.69
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (3)
 
16.
Botz 9102 Glossy transparent
17.
Botz 9307 Pearl Pink
18.
Botz 9542 Blue effect
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
From£7.60
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (5)
From£8.92
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
Now£10.38
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (2)
 
19.
Botz 9887 Creme
20.
Botz 9107 Matt white
21.
Botz 9606 Lava
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
From£6.46
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (3)
Now£7.60
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (5)
Now£12.69
Average Rating 3Average Rating 3Average Rating 3 (3)
 
22.
Botz 9893 Basalt grey
23.
Botz 9302 Agate Grey
24.
Botz 9489 Black matt
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
From£6.46
From£8.92
Now£9.44
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (3)
 
25.
Botz 9878 Clear crackle
26.
Botz 9343 Bottle green
27.
Botz 9450 Transparent Speckle
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
From£6.46
Now£8.92
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (4)
Now£9.44
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
 
28.
Botz 9101 Glossy white
29.
Botz 9883 Black blue speckle
30.
Botz 9608 Harlequin
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
Now£7.60
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (2)
From£9.01
Now£12.69
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (4)
 
31.
Botz 9040  Engobe Set
32.
Botz 9540 Morning dew
33.
Botz 9879 Bright blue effect
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
Now£34.83
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
Now£10.38
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (6)
From£6.46
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (1)
 
34.
Botz 9301 Opal White
35.
Botz 9351 Clear crackle
36.
Botz 9300 Transparent
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
From£8.92
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
Now£8.92
From£8.92
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
 
37.
Botz 9620 Ruby Red
38.
Botz 9894 Beige granite
39.
Botz 9224 Aventurine
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
From£9.61
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
From£6.46
Now£8.37
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (5)
 
40.
Botz 9892 Salamander
41.
Botz 9877 Black
42.
Botz 9520 Waterfall
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
From£6.46
From£10.08
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
Now£10.38
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (5)
 
43.
Botz 9543 Mirror glaze
44.
Botz 9871 Bright Yellow
45.
Botz 9305 Aquamarine
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
Now£10.38
From£7.86
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (2)
From£8.92
 
46.
Botz 9872 Orange
47.
Botz 9537 Mistral
48.
Botz 9304 Celadon Green
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
From£12.08
Now£10.38
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
From£8.92
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
 
49.
Botz 9891 Green granite
50.
Botz 9536 Cumulus
51.
Botz 9597 Snake green
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
From£6.46
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (4)
Now£10.38
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
Now£10.38
Average Rating 3Average Rating 3Average Rating 3 (4)
 
52.
Botz 9899 Tavertin
53.
Botz 9873 Vermilion
54.
Botz 9596 Blazing yellow
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
From£7.85
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (3)
From£12.08
Now£10.38
 
55.
Botz 9420 Grey Feather
56.
Botz 9316 Morganite
57.
Botz 9889 Indigo
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
Now£9.44
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (4)
From£8.92
From£7.86
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (3)
 
58.
Botz 9313 Pyrite White
59.
Botz 9533 Ironstone
60.
Botz 9874 Ultramarine
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
From£8.92
Now£10.38
From£9.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
 
61.
Botz 9897 Lilac speckle
62.
Botz 9106 High gloss transparent
63.
Botz 9315 Larimar
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
From£7.85
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (2)
Now£7.60
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
From£8.92
 
64.
Botz 9306 Sapphire Blue
65.
Botz 9880 Pacific
66.
Botz 9571 Stone Brown
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
From£8.92
From£9.01
Now£10.38
 
67.
Botz 9885 Tenmoku
68.
Botz 9349 Bright yellow
69.
Botz 9545 Gloria
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
From£6.46
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (2)
Now£8.92
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (2)
Now£10.38
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (1)
 
70.
Botz 9622 Amethyst
71.
Botz 9308 Carnelian Yellow
72.
Botz 9303 Citrine Yellow
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
From£9.61
From£8.92
From£8.92
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
 
73.
Botz 9515 Pansy
74.
Botz 9867 Patina
75.
Botz 9594 Sunrise
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
Now£10.38
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
From£7.86
Now£10.38
Average Rating 3Average Rating 3Average Rating 3 (1)
 
76.
Botz 9501 Carnival
77.
Botz 9310 Malachite
78.
Botz 9539 Gold adventurine
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
Now£10.38
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
From£8.92
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
Now£10.38
 
79.
Botz 9041 White Engobe
80.
Botz 9502 Confetti
81.
Botz 9875 Cactus
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
Now£6.20
Now£10.38
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (1)
From£6.46
 
82.
Botz 9589 Black
83.
Botz 9869 Mountain Lake
84.
Botz 9866 Driftwood
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
Now£10.38
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
From£7.86
From£7.86
 
85.
Botz 9061 Red Engobe
86.
Botz 9314 Smoky Quartz
87.
Botz 9131 White Glimmer
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
Now£8.84
From£8.92
Now£7.66
 
88.
Botz 9517 Scotch heather
89.
Botz 9535 May rain
90.
Botz 9580 Silver black
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
Now£10.38
Average Rating 3Average Rating 3Average Rating 3 (5)
Now£10.38
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
Now£10.38
 
91.
Botz 9895 Sand granite
92.
Botz 9048 Black Engobe
93.
Botz 9621 Fire Opal
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
From£9.00
Now£6.20
From£9.61
 
94.
Botz 9896 Ochre granite
95.
Botz 9609 Tropical
96.
Botz 9578 Vanilla
Add to WishList
Add to WishList
Add to WishList
From£10.09
Now£12.69
Now£10.38